Cybox, internet en communicatie

Programmaraad

Het doel van het programmabeleidbepalend orgaan (PBO), de vroegere programmaraad, is het bewaken van de kwaliteit van de Lokale Omroep Mill.
  • Zijn de programma’s lokaal genoeg?
  • Zijn de uitzendingen niet stuitend, grievend of discriminerend?
Leden van het PBO worden dan ook geacht regelmatig en kritisch te kijken en/of te luisteren naar de uitzendingen. Als een lid van het PBO vindt dat niet voldaan wordt aan de gangbare normen wordt door het PBO contact gezocht met het bestuur.
Het PBO moet de programmering van de Lokale Omroep goedkeuren en vaststellen, waarbij er nauwkeurig op moet worden gelet of de programmering voldoet aan het wettelijk programmavoorschrift. Dit betekent dat het PBO tot taak heeft programmaonderdelen in categorieën (Informatie, Cultuur en Educatie) in te delen, dit waar nodig te motiveren en erop toe te zien dat de wettelijk verplichte percentages worden gehaald.

De pbo-leden worden op voordracht van  de omroepinstelling benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de gemeentelijke overheid zeggenschap krijgt over de gang van zaken binnen de lokale omroepinstelling.
Het PBO wordt samengesteld uit personen die ieder worden aangewezen door een of meer organisaties of instellingen. De in de Mediawet genoemde hoofdstromingen kunnen worden onderverdeeld in meer concreet aan te duiden stromingen binnen een gemeente.

Het PBO van de Lokale Omroep Mill bestaat uit:

Jan van de Wiel - Voorzitter
Annemarie Verbeeten - Kerkgenootschap
René Schipperheijn - Kunst en Cultuur
Bennie Boffen - Heemkunde Mill
Jan van de Wiel - CNV
Herman van Hout - Milieu- natuurvereniging
Roberto Knuwer - Ondernemersvereniging
Paul Moors - Onderwijs en Educatie
Jos van Rooij - Werkgevers